مبایعه یک قطعه گندم زار موروثی به تاریخ ۱۳۳۲ق قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

مبایعه نامه بین سبزعلی فرزند عبدالعلی ساکن نصفی از روستاهای رحمت آباد با سردار معتمد ساکن رشت پیرامون واگذاری یک قطعه گندم زار موروثی به تاریخ ۱۳۳۲ق
شماره اموال : ۱۳۹۶.۳۱.۰۵۰۹۵
موضوع اثر : مبایعه نامه
تاریخ خلق : ۱۰ شعبان ۱۳۳۲ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۳۵ سانتیمتر و ۶ میلیمتر) عرض (۲۱ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
فروشنده : عبدالله ناصری
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان