سند فروش نصف مشاع مزرعه دهنه شور از نجدالسلطنه به معاون الایاله ۱۳۳۰ قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

سواد قباله فروش نصف از سی زوج فرد از محل هفتاد و دو زوج مشهد به دهنه شور از نجدالسلطنه به معاون الایاله به مبلغ ۳۸۶۵تومان در ۲۸ جمادی الاول ۱۳۳۰
شماره اموال : ۱۳۹۶.۳۱.۰۵۵۰۲
پدید آورندگان : نجدالسلطنه (پدید آور)
موضوع اثر : فروش ملک
تاریخ خلق : ۱۹ جمادی‌الاول ۱۳۳۰ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۳۲ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۲۱ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
اهداکننده : فاطمه سوداور
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان