مکاتبات دعاوی حسین آقا ملک و معاون التجار در خصوص املاک خراسان در ۱۳۲۷ق. قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

مکاتبات و سواد استنطاق های دعاوی حسین آقا ملک و معاون التجار در خصوص املاک خراسان که توسط وزارت داخله ایالت خراسان و سیستان و وزارت عدلیه اعظم نگاشته و پی گیری شده است .
شماره اموال : ۱۳۹۶.۳۱.۰۵۶۱۰
پدید آورندگان : وزارت جلیله اعظم، دیوانخانه عدلیه مملکت خراسان (پدیدآور) وزارت داخله ایالت خراسان و سیستان (پدیدآور)
موضوع اثر : املاک خراسان
تاریخ خلق : ۱۳ شعبان ۱۳۲۷ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۲۱ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر)
اهداکننده : فاطمه سوداور
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان