سواد

به معنی رونوشت است. اضافات سند را برای اصل یا سواد بودن آن مشخص می‌کند. اگر سندی مهر نداشته باشد سواد است. در اسناد معمولاً نوشته می‌شود سواد است و اگر مشخص نبود از اضافات آن می‌توان پی برد. گاهی تاریخ، سواد یا سند بودن آن را مشخص می‌کند.۱


۱- روستایی، محسن، جزوه درسی کلاس سندشناسی سازمان اسناد ملی.

نظر شما: