سواد

به معنی رونوشت است. اضافات سند را برای اصل یا سواد بودن آن مشخص می‌کند. اگر سندی مهر نداشته باشد سواد است. در اسناد معمولاً نوشته می‌شود سواد است و اگر مشخص نبود از اضافات آن می‌توان پی برد. گاهی تاریخ، سواد یا سند بودن آن را مشخص می‌کند.۱


۱- روستایی، محسن، جزوه درسی کلاس سندشناسی سازمان اسناد ملی.

برچسب‌ها:

اشیاء پیشنهادی

پرسشها و پاسخهای شیخیه

اجوبةالمسائل

 • دوره تاریخی: قاجاریه
 • احمدبن زین‌الدین احسائی میرزا بابای سواد کوهی ابن آقا نورمحمد
معاد

جواب‌الاعتراض علی بعض‌الاجوبة

 • دوره تاریخی: قاجاریه
 • احمدبن زین‌الدین احسائی میرزا بابای سواد کوهی ابن آقا نورمحمد
نقل و قول های احمدبن زین‌الدین احسائی

الخطب

 • دوره تاریخی: قاجاریه
 • احمدبن زین‌الدین احسائی میرزا بابای سواد کوهی ابن آقا نورمحمد
کلام

المعارف‌الالهیة

 • دوره تاریخی: قاجاریه
 • احمدبن زین‌الدین احسائی میرزا بابای سواد کوهی ابن آقا نورمحمد
عقل/ جهل

دائرةالعقل و الجهل، (بخشی از کتابی است)

 • دوره تاریخی: قاجاریه
 • احمدبن زین‌الدین احسائی میرزا بابای سواد کوهی ابن آقا نورمحمد
پرسشها و پاسخهای شیخیه

اجوبةالمسائل: در پاسخ ملا رشید

 • دوره تاریخی: قاجاریه
 • احمدبن زین‌الدین احسائی میرزا بابای سواد کوهی ابن آقا نورمحمد
پرسشها و پاسخهای شیخیه

جواب السؤال فی ان المیت هل یبلی جسده؟

 • دوره تاریخی: قاجاریه
 • احمدبن زین‌الدین احسائی میرزا بابای سواد کوهی ابن آقا نورمحمد
پرسشها و پاسخهای شیخیه

کیفیة جواز امرالنبی بایمان من یعلم اندلا یؤمن

 • دوره تاریخی: قاجاریه
 • احمدبن زین‌الدین احسائی میرزا بابای سواد کوهی ابن آقا نورمحمد
پرسشها و پاسخهای شیخیه

اجوبة اسولةالملا علی‌ابن المیرزا جان الجیلانی

 • دوره تاریخی: قاجاریه
 • احمدبن زین‌الدین احسائی میرزا بابای سواد کوهی ابن آقا نورمحمد
پرسشها و پاسخهای شیخیه/ شرح حدیث امام صادق "ان الله خلق اسما" بالحروف غیر مقصوت"

جواب و سؤال الشیخ علی‌ابن الشیخ صالح‌بن یوسف

 • دوره تاریخی: قاجاریه
 • احمدبن زین‌الدین احسائی میرزا بابای سواد کوهی ابن آقا نورمحمد
پرسشها و پاسخهای شیخیه

اجوبة اسولة جعفر بن المیرزا احمد النواب

 • دوره تاریخی: قاجاریه
 • احمدبن زین‌الدین احسائی میرزا بابای سواد کوهی ابن آقا نورمحمد
پرسشها و پاسخهای شیخیه

اجوبة المسائل در پاسخ سید محمد

 • دوره تاریخی: قاجاریه
 • احمدبن زین‌الدین احسائی میرزا بابای سواد کوهی ابن آقا نورمحمد

نظر شما: