نامه های از مباشران حسین ملک درباره کشت و زرع ، پرداخت طلب، تهیه اسلحه و... در ق۱۳۳۲ قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

نامه های از مباشران حسین ملک خطاب به او و رئیس التجار و معاون الایاله درباره اوضاع مساعد کشت و زرع در سلطان اباد، درباره فرهادخان و قصد زد و خورد با اهالی دهنه سلطان اباد، تعدنامه پرداخت طلب محمدکاظم ملک التجار، ارسال کتابچه مخارج قاسم آباد در ۱۳۳۲
شماره اموال : ۱۳۹۶.۳۱.۰۵۲۷۶
موضوع اثر : نامه
تاریخ خلق : از ۵ ربیع‌الثانی ۱۳۳۲ قمری (قرن ۱۴) تا ۱۷ رمضان ۱۳۳۲ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۲۰ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
اهداکننده : فاطمه سوداور
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان