نامه فرهاد به حسین ملک درباره قول همکاری او با رئیس التجار قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

نامه فرهاد به حسین ملک درباره قول همکاری او با رئیس التجار و تعجب وی از تهدید حسین ملک
شماره اموال : ۱۳۹۶.۳۱.۰۵۲۸۶
پدید آورندگان : فرهاد (نویسنده)
موضوع اثر : نامه
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۲۰ سانتیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر)
اهداکننده : فاطمه سوداور
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان