نامه به ملک التجار با موضوعات گوناگون ربیع الثانی ۱۳۱۹ قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

نامه احتمالا از معاون الایاله به ملک التجار با موضوعات گوناگونی مانند بیان اوضاع ، قبوض رسید، درخواست مآخذ حساب و دستور العمل، فریمان و دعوای شوکت الدوله ، معادن ذغال سنگ فریزی و قضیه معاون التجار در ربیع الثانی ۱۳۱۹
شماره اموال : ۱۳۹۶.۳۱.۰۵۴۵۶
پدید آورندگان : تقی معاون الایاله (نویسنده)
موضوع اثر : معادن ذغال سنگ فریزی، فریمان، درخواست مآخذ حساب
تاریخ خلق : ربیع‌الثانی ۱۳۱۹ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۲۰ سانتیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
اهداکننده : فاطمه سوداور
برچسب‌ها : عریضه, قاجاریه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان