خلاصه صورت جمعی اداره شرکت عمومی قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

خلاصه صورت جمعی اداره شرکت عمومی و تعیین مطالبات و منافع سهام
شماره اموال : ۱۳۹۶.۳۱.۰۵۶۰۰
موضوع اثر : شرکت عمومی
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۲۰ سانتیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر)
اهداکننده : فاطمه سوداور