سکه ی نقره ناسره عبدالحمید اول عثمانی امپراطوری عثمانی

نظر شما:

سکه ی نقره ناسره عبدالحمید اول عثمانی، ضرب ۱۱۹۴ه.ق، قسطنطنیه
شماره اموال : ۵۰۰۱.۰۶.۰۳۴۵۶
تاریخ خلق : ۱۱۹۴ قمری (قرن ۱۲)
رنگ : نقره ای
ابعاد : ضخامت (۲ میلیمتر) قطر (۳ سانتیمتر و ۸ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک