شاهنشاهی (روزنامه)

شاهنشاهی

روزنامه مصور شاهنشاهی در تهران به مدیری میرزا عبدالحسین‌خان ملقب به ملک‌المورخین به طور هفتگی تأسیس و با چاپ سنگی در سال ۱۳۲۳ق منتشر شده است. شماره اول این روزنامه در تاریخ نه شوال سال مذکور انتشار یافته. هر شماره روزنامه مشتمل بر چهار صفحه و هر صفحه آن به قطع ۱۲× ۵/۶ اینچ و یک صفحه از هر شماره مخصوص چاپ تصاویر اشخاص مهم و بزرگان مملکت است [...].[1] [روزنامه شاهنشاهی] یکی دیگر از روزنامه‌هایی است که با حمایت و کمک دولت در دوران سلطنت مظفرالدین‌شاه انتشار می‌یافت. شاهنشاهی [...] صرفاً علمی و مخصوص دانشمندان بود [...].[2]

در شماره ۱۷۴ سال چهارم روزنامه ادب مورخ غره ذیحجه‌الحرام ۱۳۲۳ق شرحی راجع به طلوع روزنامه شاهنشاهی بدین قسم نوشته است: «همین قدر به هموطنان محترم و مخصوصاً دانشمندان بشارت می‌دهیم که از یک ماه قبل از این جناب جلالت مآب معظم آقای لسان‌السلطنه ملک‌المورخین که سلاله خاندان علم و اطلاع است برحسب اجازه امناء دولت و تقویت وزارت جلیله انطباعات روزنامه در دارالخلافه باهره تأسیس فرموده موسوم به شاهنشاهی و آن مبارک نامه مشتمل است بر تصویر بزرگان و اشخاص اولیه مملکت و مقالات علمیه و خلاصه تاریخ عالم و نخبه تصنیفات و تألیفات و نتیجه زحمات چندین ساله جد و پدر بزرگوار و خود ایشان.»[3]

واژگان کلیدی: روزنامه شاهنشاهی، قاجاریه، مظفرالدین‌شاه


[1]- صدرهاشمی، محمد. تاریخ جراید و مجلات ایران. اصفهان: انتشارات کمال، ۱۳۶۳، ج ۳، ص ۵۶ ـ ۵۷

[2]- کهن، گوئل. تاریخ سانسور در مطبوعات ایران: از ۱۲۵۳ق تا صدور فرمان مشروطیت. تهران: آگاه، ۱۳۶۰، ج ۱، ص ۱۹۹

[3]- صدرهاشمی، محمد. تاریخ جراید و مجلات ایران. اصفهان: انتشارات کمال، ۱۳۶۳، ج ۳، ص ۵۷

نظر شما: