صداق نامه

​از زمره اسناد شرعی است که حاوی ارکان ازدواج باشد. این سند با عناوین دیگری چون قباله نکاحیه، قباله مناکحه، نکاح نامه، عقدنامه، عقد‌نامچه، عقدنامه ازدواج، مهر نامه، سند ازدواج، قباله، قباله زناشویی نیز نامیده می‌شود.[۱]


[۱]- روستایی، محسن، جزوه درسی کلاس سندشناسی سازمان اسناد ملی.

نظر شما: