ابن اثیر

ابن اثیر کنیه سه برادر از اهالی جزیره ابن عمر در منطقه جزیره ابن عمر در نزدیکی شهر موصل در عراق و جنوب خاوری ترکیه امروزی است که هر سه ادیب، مورخ، راوی حدیث و دانشمند برجسته‌ای در قرن ششم هجری بوده‌اند. ابوالکرم محمد بن عبدالکریم موصلی جزری از علمای شافعی بود از وی سه پسر ماند از این قرار: نخست ابوالسعادت مجدالدین مبارک بن محمد بن عبدالکریم (۵۴۴-۶۰۶ق)، برادر دوم ابوالحسن علی بن ابوالکرم محمد از دانشمندان سدۀ ششم که صاحب اطلاعات وسیع در فقه و حدیث و اصول و ادب بوده است و برادر سوم به نام عزالدین علی بن محمد یا عزالدین ابوالحسن جزری است (۵۵۵-۶۳۰ ق) که در بین اهل فن هرگاه ابن اثیر گفته شود مقصود همین علی‌بن‌محمد است. از بزرگترین و مشهورترین مورخان و محدثان اسلامی است. قبر او در نزدیکی مرقد کاظمین است.

برچسب‌ها: ابن‌اثیر

نظر شما: