اخباری محمد

اخباری، محمد میرزا محمد بن عبدالنبی بن عبدالصانع نیشابوری استرآبادی (۱۱۷۸–۱۲۳۳ق) معروف به میرزا محمد اَخباری فقیه، محدث، شاعر و از پایه گذاران مکتب اخباری‌گری بود. وی در اکبر آباد هند متولد شد و در بیست سالگی به سفر حج و از آنجا به عراق رفت و علوم دینی و علوم غریبه، جفر، عددشناسی و انجام طلسم را آموخت. وی پیرو متعصب مکتب اخباری‌گری بود و با فقها و مجتهدان اصولی به مخالفت و نزاع جدی پرداخت. آنان نیز بر او فشار آوردند تا اینکه مجبور به ترک عراق به قصد ایران شد. حضور او در تهران و انجام برخی کارهای خارق‌العاده، به ویژه پیشگویی او دربارۀ قتل فرماندۀ سپاه روس، موجب شد که او نزد شاه جایگاهی محترم بیابد. در همین ایام شیخ جعفر نجفی که از تأثیر اخباریان بر حکومت نگران بود، رساله‌ای به نام کشف الغطاء عن معایب میرزا محمد عدو العلماء نوشت که در کاهش محبوبیت میرزا محمد در نزد شاه بی‌تأثیر نبوده است.

نظر شما: