اسدی طوسی

اسدی طوسی ابونصر علی بن احمد اسدی طوسی (ف: ۴۶۵ق) شاعر ایرانی جری و سرایندۀ اثر حماسی گرشاسپ‌نامه است. اسدی از چند جهت دیگر هم در تاریخ ادبیات ایران حائز اهمیت است: کهن‌ترین دستنویس فارسی که به دست آمده‌است به خط اسدی طوسی‌است. علاوه بر این وی نخستین واژه‌نامۀ فارسی را (بنا بر آنچه امروز ما رسیده‌است) به نام لغت فرس تدوین کرد.

نظر شما: