اسکندر بیک منشی

اسکندربیک منشی اسکندر بیگ ترکمان منشی (۹۴۰-۱۰۴۳ق) نویسندۀ کتاب عالم آرای عباسی در تاریخ صفویان از تأسیس این سلسله تا مرگ شاه عباس یکم است. وی در ابتدا به عنوان منشی دولتی مشغول به کار شد. سپس در ۲۶ سالگی به خدمت سپاهی گری در ناحیه عراق عجم به کار گماشته شد. پس از ۶ سال از نو به عنوان یکی از منشیان درباری به کار مشغول شد. در همین شغل بود که در دوره شاه عباس یکم مدارج ترقی را طی کردو به منشی گری وِیژه شاه منصوب شد.

برچسب‌ها: اسکندر بیک منشی

نظر شما: