ایجی عضدالدین

ایجی، عضدالدین قاضی عضدالدین ایجی (۷۰۸/۷۰۱-۷۵۶ ق) متکلم، اصولی، فقیه شافعی و نحوی. از معاصران حافظ است که در ایج از توابع اصطهبانات متولد شد. صوفی مشرب بود و شاگردان بسیاری داشت، شمس‏‌الدین کرمانی و سیف‏‌الدین ابهری و سعدالدین تفتازانی از شاگردان وی بودند. در زمان سلطنت آل‏مظفر در شیراز به قضاوت اشتغال داشت. حافظ او را در زمره‏ یکی از مفاخر علمی پنجگانه‏ فارس ستایش کرده است. در مذهب خود بسیار متعصب و با امامیه شدیداً مخالفت می‏‌ورزید. کار او به سختی رسید و توسط والی کرمان زندانی شد و در زندان قلعیه دریمیان کرمان درگذشت.

برچسب‌ها: ایجی عضدالدین

نظر شما: