اشیاء پیشنهادی

نثر فارسی- قرن ‎۱۲ق- انشاء

منتخب رقعات بیدل (فارسی)

 • دوره تاریخی: تعریف نشده
شاعران فارسی زبان پاکستان/ شعر فارسی

دیوان بیدل لاهوری

 • دوره تاریخی: قاجاریه
 • عبدالقادربن عبدالخالق بیدل دهلوی
شعر فارسی

دیوان بیدل نوری

 • دوره تاریخی: قاجاریه
 • محمد بن علی بیدل نوری
شعر فارسی

اشعار

 • دوره تاریخی: قاجاریه
 • عبدالقادربن عبدالخالق بیدل دهلوی
شعر فارسی

رباعیات

 • دوره تاریخی: قاجاریه
 • عبدالقادر بن عبدالخالق بیدل دهلوی
ادبیات ( شعر فارسی) - شاعران فارسی زبان-پاکستان- قرن 12

دیوان بیدل لاهوری

 • دوره تاریخی: قاجاریه
 • عبدالقادر بن عبدالخالق بیدل دهلوی
ادبیات ( شعر فارسی)- شاعران فارسی زبان- پاکستان_ قرن 11

دیوان بیدل لاهوری

 • دوره تاریخی: قاجاریه
 • محمد رجب بوته باشی عبدالقادربن عبدالخالق بیدل دهلوی
ادبیات (شعر فارسی)

اشعار از بیدل

 • دوره تاریخی: قاجاریه
 • ابوالمعانی میرزا عبدالقادرارلاس متخلص به بیدل
شعر فارسی- قرن

اشعار فارسی از ملابیدل قزوینی/

 • دوره تاریخی: تعریف نشده
 • بیدل قزوینی
شعر فارسی- قرن؟

اشعار فارسی از بیدل ترکستانی

 • دوره تاریخی: تعریف نشده
 • بیدل ترکستانی

نظر شما: