بیهقی ابوالفضل

بیهقی، ابوالفضل ابوالفضل محمد بن حسین بیهقی (۳۸۵-۴۷۰ق) مورخ و نویسنده معروف ایرانی در دربار غزنوی است. شهرت او بیشتر به‌خاطر نگارش کتاب معروف به تاریخ بیهقی است که مهم‌ترین منبع تاریخی در مورد دوران غزنوی است. او اوائل عمر را در نیشابور به تحصیل دانش اشتغال داشت، سپس به سمت دبیری وارد دیوان محمود غزنوی و حکمرانان بعد از او شد و پس از درگذشت استادش بونصر مشکان به سمت دبیر دیوان شاهی برگزیده شد. بیهقی نوشتن کتاب تاریخ بیهقی را در سن چهل و سه سالگی، آغاز کرد و بیست و دو سال از عمر خویش را بر سر نوشتن آن نهاد. موضوع این کتاب، تاریخی است در سی مجلد ولی تنها شش جلد آن مانده‌است. جلد نخست موجود نیز از میانه آغاز می‌شود.

نظر شما: