جبلی عبدالواسع

جبلی، عبدالواسع بدیع‌الزمان عبدالواسع بن عبدالجامع غرجستانی جَبَلی (ف: ۵۵۵ق) از ادیبان و شاعران سده ۶ق است. جبلی از خاندانی علوی بود که در غرجستان چشم به جهان گشود. او به مدح شاهان هم‌زمان خود از غوریان، سلجوقیان و محمودیان پرداخت.. او در شعر عربی نیز دست داشت.

 

نظر شما: