قلم تحریر

قلمِ تَحریر (cursive pen): برای سرعت نگارش و این­که کار تحریر به سهولت انجام پذیرد از خط «شکسته نستعلیق» استفاده می‌شود. این شیوه برای نوشتن مراسلات و فرامین مناسب است و قدمت آن تقریباً به خط شکسته می‌رسد و شعرایی چون صائب تبریزی، آثار خود را به این خط می‌نوشته‌اند.

نظر شما: