قلم انداز

قلم‌انداز (scribble): بدخط؛ خطّی که با شتاب، ناخوانا و بدون دقّت نوشته شده است.

برچسب‌ها: قلم انداز

نظر شما: