تمبرهای مالی

​ارائه خدمات پستی در انحصار دولت‌هاست، چسباندن تمبر به یک نامه یا بسته پستی نشانمی‌دهد فرستنده مبلغ لازم برای دریافت خدمات را پرداخته ‌است. امروزه برای تأمین هزینه خدمات دولتی از تمبر استفاده می‌شود که اشخاص حقیقی یا حقوقی برای دریافت خدمات اصطلاحاً باید تمبر باطل کنند. تمبر نواقل نمونه ای برای کاربرد این چنینی تمبر در گذشته به منظور کسر عوارض وررود و خروج و راهداری بود.

برچسب‌ها:

نظر شما: