خسر و شیرین

​خسرو رو به فرهاد کرد و گفت:

که ما را هست کوهی بر گذرگاه

که مشکل می‌توان کردن بدو راه

میان کوه راهی کند باید

چنانک آمد شد ما را بشاید

بدین تدبیر کس را دسترس نیست

که کار تست و کار هیچ کس نیست

برچسب‌ها:

نظر شما: