شهادت حضرت ابوالفضل

​ابن سعد فریاد کرد که اگر عباس، یک قطره آبی به لبخشک برادرش برساند، به قوت و قدرت و شجاعت الحسینیه زندگانی بر ما حرام گرداند

هجوم آورده از هر سو سواران

نمودندش نشان تیر باران

سیه شد آنچنان دشت از پر تیر

که مرغ ناله عاجز شد ز شبگیر...

چو دست راست جدا شد ز پیکر عباس

گریست عرش به حال برادر عباس...

برچسب‌ها:

نظر شما: