عباس‌ میرزا و جنگ با روس‌ ها

​پاول دیمیتریویچ سیسیانوف، معروف بهاشپختر ( بازپرس) ، سردار روس، از شروان گذشت و به باکو رفت، در یک فرسنگی شهر اردو زد و به حسین خان قلی حاکم شهر نوشت که تسلیم شده، کلیدهای شهر را با دست خود به اردوی او ببرد.

حسین قلی خاناز عباس میرزا نایب‌السلطنه کمک خواست، در زمستانی سرد لشکر ایران به یاری روانه شد و حسین قلی خان نیز نیرنگی به کار بست؛ به بهانه تقدیم کردن کلید شهر سردار روس را از اردوگاه بیرون کشید و در کنار حصار شهر کشت. فوج ایران نیز به اردوی روس‌ها هجوم برد سپاه شکست خورده روسیه مجبور به عقب نشینی شد.

برچسب‌ها:

نظر شما: