جمشید

​از بزرگترین پادشاهان پیشدادی و جانشین تهمورث است که ۶۵۰سال سلطنت کرد. او مخترع آلات جنگی و واضع جشن نوروز و بانی شهر استخر است.

برچسب‌ها: قاجاریه

نظر شما: