فریدون

​کسی است که بر ضحّاک غالب شد، ولی او را نکشت، بلکه در بند کشید. کاوه با مردمان به سوی فریدون رفت و او را به نبرد با ضحّاک کشاند. فریدون پانصد سال به داد و مهر پادشاهی کرد.

برچسب‌ها: نگارگری، کاغذ، صفویه

نظر شما: