ایرج و سلم و تور

​فریدون فرمانروایی جهان را میان سه فرزند خود تقسیم کرد؛ روم و کشورهای غربی را به سلم سپرد؛ چین و ترکستان را به تور بخشید و ایران که برگزیدۀ سرزمین­‌های او بود را با عربستان به ایرج داد. پس از مدّتی سلم و تور به ایرج رشک بردند و ایرج را کشتند.

برچسب‌ها:

نظر شما: