ابوطالب مدرس همدانی

ابوطالب مدرسی همدانی قلمدان ساز، جلدساز، ابری ساز و خوشنویس عهد قاجار است. وی مبتکر ساختن گونه ای کاغذ ابری با نقشی ویژه مشهور به بوم قیامت و طرحی معروف به موجی برای منقوش کردن قلمدان، جلد، جعبه، و دیگر اشیاء لاکی است. ساخته های ابوطالب از دیدگاه هنری نسبت به آثار دیگر هنرمندان قلمدان ساز و جلدساز ایرانی، ساده و کم کار به شمار می آید. آنچه سبب شهرت وی شده، تازگی کار اوست. ابوطالب در کتابت دو قلم نسخ و رقاع نیز توانا بود و بر آثارش به قلم رقاع " ابوطالب المدرّس" رقم می زد. (دانشنامه بزرگ اسلامی،  جلد  5، صفحه 2275.)

نظر شما: