دوست محمد

دوست محمد (12 و 13 ق)

از کاتبان اواخر قرن دوازدهم و اوایل قرن سیزدهم‌ق است. دکتــر بیانی می گوید: از قطعات او یک قطعه از مرقع نسخ نیم دو دانگ خیلی خوش با رقم «حرره دوست محمد 1212 »کتابخانه ملک 

دیده‌­ام که همین قطعه پیش روست.

برچسب‌ها: قاجاریه، خط نسخ

نظر شما: