آقا محمدهاشم اصفهانی

آقا محمدهاشم [اصفهانی]لؤلؤ

از بزرگترین نسخ‌نویسان سده دوازدهم و سیزده‌ق است. پدر وی محمدصالح لؤلؤ اصفهانی معروف به زرگر است. او در خط نسخ هم ردیف درویش در خط شکسته است. تاریخ وفاتش معلوم نیست،ولی آنچه مسلم است بین سالهای 1172 تا 1212 ق زندگی می کرد. آثار ذی قیمتی از وی بجای مانده است که معرف قدرت قلم وی در نسخ نویسی است. آثار او را مرحوم بیانی در احوال و آثار خوشنویسان ذکر کرده است (ص1202).

در مقایسه با میرزا احمد نیریزی خط وی رشادت بیشتری دارد ضمن اینکه شمره‌­ها و اتصالات تیز و تندتر و زبانه قلمش به تحریف نزدیک تر است.

برچسب‌ها:

نظر شما: