عبدالحسین زرین قلم خوانساری

میرزا عبدالحسین زرین قلم خوانساری

از خوشنویسان دوره ناصرالدین شاه قاجار است که از آثار او کتیبه سردر ورودی صحن و کتیبه پیشانی ایوان شمالی مزار عبدالعظیم در شهر ری که به قلم پنج دانگ خوش نوشته شده است. (احوال و آثار خوشنویسان / بیانی)

برچسب‌ها:

نظر شما: