کاتب السلطان

محمد حسین الطهرانی ملقب به کاتب السلطان

از خوشنویسان دربار محمدشاه و ناصرالدین شاه قاجار بود چند قلم را خوش می نوشت مخصوصاً اقلام نستعلیق از شش دانگ تا غبار را استادانه می نوشته است. سپهر تاریخ وفاتش را سال 1269 ق ذکرمی کند که درست نیست و آثار تاریخ دار او تا 1270 ق دیده شده است ولی هنگام تألیف «المآثر والآثار (سال 1306 ق)» درگذشتـــه بوده است. آثار و مرقعات نفیسی از وی به یادگار مانده که مهم‌ترین آن یک دوره ترجمه «الف لیله ولیله» اســــت که به امر ناصرالدین شاه در شش مجلد به قطع رحلی کتابت و تذهیب شده است و از آثار بی بدیل عصـــــــــر ناصری است. در کتاب تذکره خوشنویسان معاصر چنین آمده است «مرحوم میرزاحسین خان مستوفـــــــــــــی (کاتب الخاقان) که بعداً به (کاتب السلطان) اشتهار یافت از جمله خوشنویسان عصر خویش بوده اســــــــــــــت» علی «مخصوص» کاتب الخاقان دوم که از خوشنویسان قابل بوده است فرزند اوست محمدحسین بر سبک و سیاق میرعماد مشق می کرده است. (با کمی جرح و تعدیل / احوال و آثار خوشنویسان/ دکتر بیانی)

برچسب‌ها:

اشیاء پیشنهادی

دو بیت از مناجات اول در سیاست وقهر یزدان از مخزن الاسرار نظامی

قطعه نستعلیق ممتاز.قلم مشقی .چلیپا

  • دوره تاریخی: قاجاریه
  • نظامی گنجوی (قرن 6 ه.ق) محمد حسین طهرانی (کاتب السلطان)

نظر شما: