درهم

نظر شما:

روی سکه: نیم رخ به سمت راست شاه با مو و ریش آ راسته ، گوشواره و گردنبند، تاجی با دو نوار روی پیشانی، کرسی کنگره دار با یک کتگره تمام رخ و یک کنگره نیمرخ، محوری از میان تاج به سمت بالا رفته که در قسمت میانی دو بال دارد و در راس آن علامت ترکیبی هلال ماه و ستاره دیده می شود. پشت سکه : آتشدانی با آتش افروخته ، دو نفر که به میله ای تکیه داده اند ، ایستاده در طرفین آتشدان، بالای سر شخص سمت راست علامت هلال ماه و شخص سمت چپ ستاره دیده می شود. سه ردیف حاشیه با چهار علامت هلال ماه و ستاره در اطراف تصویر مرکزی
شماره اموال : ۰۰۰۰.۰۶.۰۰۳۷۰
موضوع اثر : نقره عرب ساسانی
رنگ : نقره ای
ابعاد : ضخامت (۱ میلیمتر) قطر (۳ سانتیمتر و ۲ میلیمتر)
محل نمایش : 3(عدم نمایش)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :