درهم ساسانیان ۲۲۴ میلادی (قرن ۳) - ۶۵۱ میلادی (قرن ۷)

نظر شما:

روی سکه: نیم رخ به سمت راست شاه با موهای آراسته، تاجی با گویی در راس آن، یقه لباس تزیینات جواهرنشان دارد پشت سکه: آتشدانی با آتش افروخته در مرکز، دو نفر ایستاده در کنار آتشدان با نیم رخ به سمت آتش
شماره اموال : ۰۰۰۰.۰۶.۰۰۲۵۶
موضوع اثر : نقره ساسانی
رنگ : نقره ای
ابعاد : ضخامت (۱ میلیمتر) قطر (۲ سانتیمتر و ۳ میلیمتر)
محل نمایش : 3(عدم نمایش)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : نقره
دوره تاریخی ساسانیان روی بر خط زمان