درهم نقره قباد اول (دوره دوم) ساسانی ساسانیان ۲۲۴ میلادی (قرن ۳) - ۶۵۱ میلادی (قرن ۷)

نظر شما:

درهم نقره قباد اول (دوره دوم) ساسانی (۴۹۹-۵۳۱) روی سکه تصویر نیم رخ شاه و پشت سکه آتشدان
شماره اموال : ۰۰۰۰.۰۶.۱۰۰۱۸
تاریخ خلق : از ۴۹۹ میلادی (قرن ۵) تا ۵۳۱ میلادی (قرن ۶)
رنگ : نقره ای
ابعاد : ضخامت (۱ میلیمتر) قطر (۲ سانتیمتر و ۸ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : نقره
دوره تاریخی ساسانیان روی بر خط زمان