درهم نقره شاپور دوم ساسانی ساسانیان ۲۲۴ میلادی (قرن ۳) - ۶۵۱ میلادی (قرن ۷)

نظر شما:

درهم نقره شاپور دوم ساسانی (۳۰۹-۳۷۹) روی سکه:نیم رخ راست شاپوردوم با تاج کنگره دار و گویی بر روی آن،خطوط پهلوی در اطراف سکه دیده می شود. پشت سکه:تصویر آتشدان و در کنار آن دو شخصیت ایستاده با عصا(سمت راست پیکره شاه و سمت چپ پیکره اهدا کننده حلقه قدرت ) در وسط آتش پیکره مهر دیده می گردد و اطراف تصویر کلماتی به خط پهلوی دیده می شود.
شماره اموال : ۱۰۰۰.۰۶.۰۰۱۳۱
تاریخ خلق : از ۳۰۹ میلادی (قرن ۴) تا ۳۷۹ میلادی (قرن ۴)
رنگ : نقره ای اکسید شده
ابعاد : ضخامت (۱ میلیمتر) قطر (۲ سانتیمتر و ۳ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :
دوره تاریخی ساسانیان روی بر خط زمان