تمبر ۱۳ شاهی سری مخصوص پست هوایی پهلوی

نظر شما:

تمبر ۱۳ شاهی سری مخصوص پست هوایی و نقش شیر و خورشید در مرکز تصویر و تاج در بالای تمبر
شماره اموال : ۱۳۰۵.۱۰.۰۰۵۸۶
موضوع اثر : نقش شیر و خورشید در مرکز تصویر و تاج در بالای تمبر
تاریخ خلق : ۱۸ بهمن ۱۳۰۵ شمسی (قرن ۱۴)
رنگ : آبی و قهوه ای
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی پهلوی روی بر خط زمان