تمبر ۲تومانی قرمزتاجگذاری رضا شاه پهلوی روچاپ postes iraniennes پهلوی

نظر شما:

تمبر ۲ تومانی قرمز تاجگذاری رضا شاه پهلوی روچاپ postes iraniennes تبدیل تغییر نام persia به ایران
شماره اموال : ۱۳۱۴.۱۰.۰۰۶۸۷
موضوع اثر : نقش رضا پهلوی
تاریخ خلق : ۱۳۱۴ شمسی (قرن ۱۴)
رنگ : قرمز
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی پهلوی روی بر خط زمان