تمبر ۳ شاهی روچاپ postes iraniennes بر روی تمبرهای لیتوگراف یا مجلسی پهلوی

نظر شما:

تمبر ۳ شاهی روچاپ postes iraniennes بر روی تمبرهای لیتوگراف یا مجلسی و نقش رضا پهلوی
شماره اموال : ۱۳۱۴.۱۰.۰۰۶۹۱
موضوع اثر : تصویر رضا پهلوی
تاریخ خلق : ۱۳۱۴ شمسی (قرن ۱۴)
رنگ : بنفش
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی پهلوی روی بر خط زمان