تمبر ۳ شاهی قرمز سری تاجگذاری رضا شاه پهلوی روچاپ postes iraniennes پهلوی

نظر شما:

تمبر ۳ شاهی قرمز تمبرهای تاجگذاری رضا شاه پهلوی روچاپ postes iraniennes بدلیل تغییر نام Iran به persia
شماره اموال : ۱۳۱۴.۱۰.۰۰۶۸۳
موضوع اثر : نقش نیمرخ رضا پهلوی
تاریخ خلق : ۱۳۱۴ شمسی (قرن ۱۴)
رنگ : قرمز
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی پهلوی روی بر خط زمان