تمبر۲شاهی نارنجی تاجگذاری رضا شاه پهلوی روچاپ postes iraniennes پهلوی

نظر شما:

تمبر ۲شاهی نارنجی روچاپ postes iraniennes بر روی تمبرهای تاجگذاری رضا شاه پهلوی بدلیل تغییر نام Iran به persia
شماره اموال : ۱۳۱۴.۱۰.۰۰۶۸۲
موضوع اثر : نقش نیمرخ رضا پهلوی
تاریخ خلق : ۱۳۱۴ شمسی (قرن ۱۴)
رنگ : نارنجی
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی پهلوی روی بر خط زمان