تمبر ۱۲ شاهی روچاپ postes iraniennes بر روی تمبرهای لیتوگراف یا مجلسی پهلوی

نظر شما:

تمبر ۱۲ شاهی روچاپ postes iraniennes بر روی تمبرهای لیتوگراف یا مجلسی
شماره اموال : ۱۳۱۴.۱۰.۰۰۶۹۵
موضوع اثر : تصویر رضا پهلوی
تاریخ خلق : ۱۳۱۴ شمسی (قرن ۱۴)
رنگ : آبی
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی پهلوی روی بر خط زمان