تمبر ۲ شاهی روچاپ postes iraniennes بر روی تمبرهای لیتوگراف یا مجلسی پهلوی

نظر شما:

تمبر ۲ شاهی روچاپ postes iraniennes بر روی تمبرهای لیتوگراف یا مجلسی
شماره اموال : ۱۳۱۴.۱۰.۰۰۶۹۰
موضوع اثر : تصویررضا پهلوی
تاریخ خلق : ۱۳۱۴ شمسی (قرن ۱۴)
رنگ : قرمز
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی پهلوی روی بر خط زمان