فصل فی القاب المد تیموریان (گورکانیان)

نظر شما:

نسخ محمد بن محمود النصیر الطوسی در ۷۷۲ق محشّی مجدول به شنگرف عنوان و نشان به شنگرف نیم صفحه ۱۸ سطری مورب کاغذ ترمه قطع نیم ربعی جلد میشن قهوه ای نو
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۰۳۰۳/۰۱۲
پدید آورندگان : محمدبن محمود نصیر طوسی (خوشنویس)
موضوع اثر : قرائت قرآن
تاریخ خلق : ۷۷۲ قمری (قرن ۸)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم میشن،
ابعاد : طول (۱۷ سانتیمتر و ۶ میلیمتر) عرض (۱۱ سانتیمتر و ۷ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی تیموریان (گورکانیان) روی بر خط زمان