چهل حدیث (فارسی)

نظر شما:

نسخ سده دهم ، کاغذ ترمه ی بخارایی، در ۱۶برگ ۱۱ سطری، جلد اثر میشن لایی یشمی
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۰۴۷۶/۰۰۲
موضوع اثر : اربعینات
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۱۹ سانتیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر و ۱ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :