مقامات حمیدی

نظر شما:

این نسخه خطی با کاغذهای ترمه و آرایش سرلوج و جدول زرین می باشد که با جلد مرغش یشمی صحافی شده است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۰۹۶۲/۰۰۰
پدید آورندگان : عمر بن محمود حمیدالدین بلخی (مؤلف) حمیدالدین ابوبکر حمیدی بلخی (خطاط)
موضوع اثر : ‎۱. نثر فارسی- قرن ‎۶ق. ‎۲. نامه‌های فارسی- قرن ‎۶ق.
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۲۱ سانتیمتر) عرض (۱۴ سانتیمتر و ۲ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : کاغذ ترمه