روزنامه وقایع محاصره حیدرآباد در ‎۱۰۹۸ق قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

تالیف نعمت خان عالی منشی در ۱۳ رجب ۱۰۹۸، نستعلیق درشت میرزا حمزه ی مازندرانی، عنوان و نشان شنگرف، از آن کتابخانه ی بهاءالدوله بهمن میرزا پسر فتحعلی شاه با تاریخ جمادی الاول ۱۲۶۸،مقابله ی اسدالله منجم در ۱۳۱۹ در تهران، بر کاغذ فرنگی در ۴۵ برگ ۱۴ سطری نوشته شده، جلد اثر تیماج قهوه ای است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۱۴۸۲/۰۱۴
پدید آورندگان : میرزا حمزه مازندرانی (کاتب) اسدالله منجم (مصحح) نعمت خان عالی منشی (مولف)
موضوع اثر : تاریخ محاصره حیدرآباد
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی
جنس : فرنگی، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، ماشینی فرنگی،
ابعاد : طول (۲۹ سانتیمتر) عرض (۱۹ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان