عقل چیست؟ صفویه

نظر شما:

نسخ سده ی ۱۲، عنوان و نشان شنگرف، بر کاغذ پسته ای در ۱۱ برگ ۲۲ سطری نوشته شده، جلد اثر رویه پارچه ای است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۱۵۹۷/۰۰۸
موضوع اثر : عقل
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۲)
رنگ : نخودی
جنس : کاغذ پسته‌ای، رویه پارچه ای،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۰ سانتیمتر) عرض (۱۴ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : صفویه
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان