مقاصدالالحان صفویه

نظر شما:

تالیف کمال الدین عبدالرزاق بن غیبی حافظ مراغی (۷۵۴ -۸۳۷) که در روز آدینه ۲۱ شوال ۸۲۱ به نام بایسنغر و مرادخان عثمانی ساخته است، نستعلیق سده ۱۰، عنوان شنگرف و سبز، نشان و جدول شنگرف، دارای یادداشت تملک در پایان که محو شده، بر کاغذ ترمه در ۱۵۳ برگ ۱۱ سطری نوشته شده، جلد اثر رویه پارچه ای است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۱۶۴۹/۰۰۰
پدید آورندگان : عبد القادر بن غیبی مراغی (مؤلف)
موضوع اثر : موسیقی ایرانی
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۰)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، رویه پارچه ای،
تکنیک : دستنویس، دست ساز، جدول کشی،
ابعاد : طول (۱۹ سانتیمتر و ۲ میلیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر و ۷ میلیمتر) ضخامت (۲ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان